Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/globaltechniques/public_html/functions.inc.php:115) in /home/globaltechniques/public_html/header.php on line 5
Voetbalschool Globaltechniques voetbal techniek training coerver methoden
   
 
 
   
 
 
 
   Login


Nu Aanmelden     Wachtwoord vergeten?


globaltechniques www.coerveronline.nl

globaltechniques video

az logo

samba football

kelme logo

   Mededelingen

TRAININGEN : WE STARTEN WEER OP 23 AUGUSTUS

VRIENDJE -VRIENDINNENDAG : MELD JE AAN VIA CONTACT BUTTON

PROGRAMMA JULI - AUGUSTUS : VANAF 21 JULI PER EMAIL OPGEVEN WANNEER JE KOMT TRAINEN

TRAIN ALS EEN PROF WEEKEND : 6-7 & 13-14 jULI

   Weer
 

Voorwaarden


                Algemene voorwaarden

Lidmaatschap
1. Om lid te worden van “Globaltechniques Voetbal Academie”dient een inschrijfformulier ingevuld en ondertekent te worden.
2. Een lid die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt dient het inschrijfformulier door een persoon die de ouderlijke macht uitoefent te worden ondertekend.
3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. Het lidmaatschap is voor de duur van 1 jaar tenzij anders overeengekomen en wordt automatisch verlengt per maand.

Contributie
1. De contributie dient maandelijks, uiterlijk op de 5e dag van elke kalendermaand, bij vooruitbetaling te worden voldaan.
2. Bij niet tijdige of geheel uitblijven van de betaling kan er niet aan de training(en) worden deel genomen.
3. Het onder 2 bepaalde laat onverlet dat de ontstane schuld invorderbaar blijft.
4. De prijzen van de opleidingen gelden, zoals die staan vermeld in de meest recente brochure of inschrijfformulier tenzij de prijzen zijn vastgesteld in een speciale overeenkomst tussen Globaltechniques Voetbal Academie en de opdrachtgever.
5. In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer (ouder(s) verzorger) zich voor de training per mail of sms af te melden bij Globaltechniques voor contact gegevens zie onze website. 
6. De gemiste les(sen) kan/kunnen niet worden ingehaald tenzij er grondige redenen ter grondslag liggen zoals ziekte of blessures. Er wordt aan het eind van iedere kwartaal 1x de gelegenheid geboden om een gemiste training in te halen, dit gedurende het gehele seizoen.
7.De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar Globaltechniques behoud het recht tot het eventuele vervallen van een cursusdag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere trainingsdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of via de website op de hoogte stellen.
8. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus betaald u € 25.- annuleringskosten, we zullen dit verwerken met de reeds betaalde deelnemer kosten en zullen het restant terug storten. 

9. Betalingen kunt u overmaken op ABN Amro rekeningnummer NL12ABNA 0457306068 t.n.v. Globaltechniques te Rotterdam onder vermelding van de naam van uw kind en de locatie.

 Einde lidmaatschap
1. Het beëindigen van het lidmaatschap van “Globaltechniques Voetbal Academie “dient schriftelijk of per email voor de 1e van elke maand te geschieden. 
2. Bij opzegging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen.
3. Bij niet tijdige opzegging gaat de opzegging de eerstvolgende maand in. 
4. Het lidmaatschap kan tijdelijk worden stopgezet indien er sprake is van langdurige blessures of ander letsel.
5. Het tijdelijk stop zetten geldt voor maximaal 2 maanden.
6. Restitutie van de contributie is op generlei wijze mogelijk.
7. Bij niet tijdige afmelding of opzegging blijft de maandelijkse betalingsverplichting onverkort bestaan.

 Wijzigingen
1. Globaltechniques behoudt zich het recht om voor 1 januari van elk kalenderjaar de contributie aan te passen en tevens wijzigingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen.
2. De wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 dagen nadat daarvan melding op de site of anderszins is gedaan.

 Aansprakelijkheid en gedrag
1. Globaltechniques Voetbal Academie is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal, materiële schade en eventuele ongevallen en blessures tijdens de training. 
2. U bent gast van Globaltechniques bij de diverse voetbalverenigingen en we verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld
3. Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.
4. We verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn, bij te laat of diverse malen te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.
5. Het dragen van de kleding van Globaltechniques voorgeschreven kleding is verplicht.
6. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.
7. Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek gaan en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van      de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemers bijdrage. 

Indeling cursussen en groepen
      Er wordt getraind op verschillende nivo’s  te weten:

  1. Mini-F  5-7 jaar
  2. Pro-lite 7-12 jaar
  • Beginners
  • Gevorderden

      3.  Pro-elite 9-16 jaar

  • Gevorderden
  • Masters     
      4. Meisjes 9-16 jaar
     

       Iedere speler ontvangt een certificaat na het afsluiten van een nivo.
       Op vakantie en feestdagen zijn er geen trainingen!

Kleding 
1. Tijdens de training is het verplicht in de Globaltechniques voorgeschreven kleding te trainen.      
2. Deelnemers krijgen na betaling van het bestelde kledingpakket deze binnen 3-4 weken uitgereikt.
3. Het dragen van voetbalschoenen en tijdens de training is verplicht. 
4. Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild, tenzij Globaltechniques de mogelijkheid heeft dit is echter geen verplichting. 
5. Aanschaf van de voorgeschreven kleding geldt alleen voor degene die nog niet in bezit zijn van het Adidas trainings tenue of trainingspakket. 

 Trainers
1. De trainers zijn zelf opgeleide trainers door Coerver Coaching en de KNVB.
2. De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

Multimedia
1. Globaltechniques behoud het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.
2. Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en / of filmopnames.
3. Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderen. 

 Klachten
1. Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen dient u deze binnen een week na constatering te richten aan: info@globaltechniques.nl 
Klachten na een week van constatering worden niet in behandeling genomen. 

Disclaimer
1. Globaltechniques en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Globaltechniques of toepassing van de behandelde oefenstof. Globaltechniques bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.
2. De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Globaltechniques, gevestigd te Rotterdam, Nederland. 


Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen via onze email info@globaltechniques.nl         
  Copyright © Globaltechniques | Voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer
Website created by IGESWEB